Ogólne Warunki Dostaw „Małkowski-Martech” S.A.

Ogólne Warunki Dostaw "Małkowski-Martech" S.A.

1. WSTĘP
(a) Niniejsze Ogólne warunki („Warunki”) dotyczą wszystkich umów na dostawy produktów do ASSA ABLOY AB i jej podmiotów zależnych („Grupa ASSA ABLOY”), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie pomiędzy stronami. Podmiot zależny oznacza podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany lub należący do ASSA ABLOY AB.
(b) Stosowane w niniejszych Warunkach Terminy, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane tym terminom w Umowie Zakupu.

2. DOSTAWA I PRZEJŚCIE TYTUŁU WŁASNOŚCI
(a) Dostawca dostarcza Produkty zgodnie z warunkami FCA Incoterms 2020, o ile w Zamówieniu nie ustalono inaczej („Warunki Dostawy”) Terminowa dostawa ma zasadnicze znaczenie dla każdego Zamówienia.
(b) Tytuł własności oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego zgodnie z Warunkami Dostawy. Produkty muszą być odpowiednio zapakowane zgodnie z instrukcjami Kupującego.
(c) Jeżeli Dostawca nie dotrzyma potwierdzonego terminu dostawy, Kupujący może, według własnego uznania i bez uszczerbku dla innych środków prawnych: (i) żądać, aby Dostawca bezpłatnie wysłał dostawę i/lub (ii) bezpłatnie anulować niedostarczoną część takiego Zamówienia zgodnie z instrukcją Kupującego i/lub (iii) rozwiązać niniejszą Umowę Zakupu zgodnie z art. 14(b)(iii). Ponadto Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania umownego na rzecz Kupującego w wysokości pięciu (5) % wartości Zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, z zastrzeżeniem maksymalnej łącznej kwoty równej pięćdziesięciu (50) % wartości Zamówienia. Zapłata odszkodowania umownego nastąpi na żądanie Kupującego lub, według wyboru Kupującego, w drodze potrącenia kwot zafakturowanych przez Dostawcę oraz nie ograniczy możliwości zgłaszania przez Kupującego innych roszczeń.

3. PROGNOZY
(a) Kupujący może przekazywać Dostawcy prognozy zamówień określające zapotrzebowanie Kupującego na Produkty w okresie określonym w niniejszej Umowie Zakupu („Prognoza Zamówień”). Dostawca dołoży wszelkich starań, aby utrzymać wystarczające zdolności produkcyjne i zapasy Produktów w celu spełnienia wymagań określonych w Prognozie Zamówień.
(b) Prognozy Zamówień nie są wiążące dla Kupującego ani nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek odpowiedzialności czy obowiązku złożenia przez Kupującego Zamówień na jakiekolwiek Produkty ani nie stanowią zobowiązania do nabycia określonej ilości produktów lub części lub materiałów wykorzystywanych do wytwarzania Produktów. Ponadto Prognoza Zamówień nie stanowi podstawy dla jakiekolwiek odpowiedzialności po stronie Kupującego z tytułu poniesionych przez Dostawcę kosztów zapasów, itp.

4. CENA ZAKUPU I FAKTUROWANIE
(a) Kupujący jest zobowiązany zapłacić obowiązującą cenę zakupu za każdy Produkt jak określono w niniejszej Umowie Zakupu lub w Załączniku nr 1 (Ceny i Produkty). Cena zakupu zostanie zapłacona, w walucie określonej w niniejszej Umowie Zakupu, w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej, pod warunkiem prawidłowego i kompletnego udokumentowania faktury. Zapłata faktury nie stanowi przyjęcia Produktów.
(b) Dostawca jest zobowiązany wystawić i opatrzyć datą faktury po każdej wysyłce Produktów. Wszystkie faktury muszą odnosić się do właściwego Zamówienia i zawierać informacje wymagane przez Kupującego lub przepisami prawa.
(c) Ceny w Załączniku nr 1 (Cena i Produkty) będą stałe w okresie dwunastu (12) miesięcy od daty podpisania Umowy Zakupu, chyba że na piśmie uzgodniono inaczej. Główny Nabywca i Dostawca w dobrej wierze przeanalizują i uzgodnią cenę zakupu obowiązującą po upływie okresu dwunastu (12) miesięcy. Dostawca w tym celu skorzysta z zasady „open book” i wyliczy wysokość faktycznych kosztów. Jeżeli jednak Główny Nabywca i Dostawca nie uzgodnią nowej ceny zakupu przed końcem okresu dwunastu (12) miesięcy, to Główny Nabywca lub Dostawca mogą rozwiązać niniejszą Umowę Zakupu za sześciomiesięcznym (6) pisemnym wypowiedzeniem przekazanym drugiej stronie. W ciągu tego sześciomiesięcznego (6) okresu wypowiedzenia obowiązująca do tej pory cena zakupu będzie dalej obowiązywać.
(d) Dostawca i Kupujący będą ze sobą współpracować w celu uzyskania znaczącej redukcji kosztów ogólnych. Dostawca zobowiązuje się do redukcji o co najmniej pięć (5) % ogólnych rocznych wydatków Kupującego w odniesieniu do Produktów dostarczanych do Kupującego. Realizacja celu pięciu (5) % będzie śledzona przez Dostawcę i regularnie oceniana przez kierownika ds. kategorii i/lub kierownictwo zakładu Kupującego.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
(a) Każda strona pozostaje właścicielem swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej bez przyznawania drugiej stronie żadnych praw do nich i ani Dostawca ani żadna strona trzecia nie nabywa żadnego prawa, tytułu ani udziału w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej i przemysłowej należących do którejkolwiek spółki z Grupy ASSA ABLOY, za wyjątkiem zakresu wyraźnie tutaj przewidzianego.
(b) Niezależnie od powyższego, wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Produktów, w tymm.in. rysunki, wzory, modele, obliczenia, narzędzia itp., które zostaną przekazane przez Kupującego lub stworzone przez Dostawcę w związku z Umową Zakupu, przysługują i należą wyłączne do Kupującego. Dostawca, w razie potrzeby, musi podjąć wszelkie działania wymagane w celu zapewnienia uzyskania przez Kupującego praw, o których mowa w niniejszym dokumencie.
(c) W zakresie, w jakim Produkty mogą być chronione prawami własności intelektualnej należącymi do Dostawcy lub licencjodawców Dostawcy, Dostawca niniejszym udziela Kupującemu bezterminowej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej licencji, w tym prawa do udzielania sublicencji, w ramach wszystkich takich praw własności intelektualnej do: (i) korzystania z Produktów; (ii) zintegrowania Produktów z własnymi Produktami Kupującego; (iii) sprzedawania, oferowania do sprzedaży, importowania i eksportowania Produktów.
(d) Bez ograniczania ogólności postanowień art. 5(a) oraz za wyjątkiem innych przypadków wyraźnie tutaj przewidzianych, Dostawca zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Głównego Nabywcy nie będzie wykorzystywać znaku towarowego „ASSA ABLOY” ani żadnego innego znaku towarowego należącego do którejkolwiek spółki z Grupy ASSA ABLOY dla jakichkolwiek celów.
(e) W zakresie, w jakim Produkty zawierają oprogramowanie („Oprogramowanie”), Dostawca niniejszym udziela Kupującemu bezterminowo (lub przez maksymalny okres przewidziany przez obowiązujące prawo) niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, nieograniczonej (również w odniesieniu do liczby użytkowników) licencji na Oprogramowanie, w tym między innymi na trwałe lub tymczasowe powielanie lub modyfikowanie Oprogramowania w uzasadniony sposób wymagane do tych celów, za opłatą wliczoną w cenę Produktów w celu instalacji, testowania, konfigurowania, oddania do użytku, eksploatacji, używania, rozwijania, modyfikowania, sprzedaży, konserwacji, regulowania i naprawy Produktów. Kupujący ma prawo do tworzenia kopii zapasowych Oprogramowania w rozsądnej ilości.
(f) Przynajmniej przez okres objęty niniejszą Umową Zakupu, w którym Dostawca zgodził się dostarczać części zamienne do Produktów, Dostawca będzie nadal utrzymywał Oprogramowanie i oferował licencje na Oprogramowanie w tym samym formacie i wersji, w jakiej zostały udostępnione Kupującemu na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie. W tym samym okresie Dostawca będzie również bezpłatnie oferował Kupującemu wszystkie aktualizacje dla Produktów oferowane swoim innym klientom, w tym między innymi wszelkie powiązane usługi wsparcia, konserwacji lub doradztwa świadczone bezpłatnie na rzecz takich innych klientów. Przyjmuje się, że Kupujący może przyjąć lub odrzucić ofertę takich aktualizacji według własnego uznania, bez ograniczania jakichkolwiek praw lub środków dostępnych na mocy niniejszego dokumentu.

6. TOWARY, NARZĘDZIA I WZORY KUPUJĄCEGO
(a) Wszystkie towary, narzędzia, wzory oraz inne przedmioty dostarczone Dostawcy przez Kupującego („Mienie Kupującego”) na wyłączny koszt Kupującego, są i pozostają własnością Kupującego oraz zostaną do niego zwrócone na żądanie. Dostawca nie może wykorzystywać Mienia Kupującego w żadnym innym celu niż realizacja swoich zobowiązań wynikających z Umowy Zakupu.
(b) Dostawca, bez obciążania Kupującego dodatkowymi kosztami, będzie przechowywać i utrzymywać całe Mienie Kupującego w dobrym stanie, unowocześniać je (gdy będzie to wymagane) oraz ubezpieczy je na uzasadnionych ekonomicznie warunkach, gdy Mienie Kupującego będzie znajdować się w rękach Dostawcy.
(c) Dostawca będzie przechowywać Mienie Kupującego oddzielnie od własnego mienia i oznaczy je jako mienie należące do Kupującego.
(d) Kupujący ma prawo wejść lub uzyskać w każdej chwili dostęp na teren Dostawcy w celu sprawdzenia i/lub zabrania swojego mienia.

7. PRODUKCJA
(a) Bez obciążania Kupującego dodatkowymi kosztami, Dostawca jest bez ograniczenia odpowiedzialny za: pozyskiwanie i zaopatrywanie się we wszystkie surowce do produkcji; uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji, zezwoleń i licencji na wytwarzanie Produktów; zapewnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Zakupu; wprowadzenie i utrzymanie efektywnych procedur kontroli zapasów i produkcji w odniesieniu do Produktów oraz załatwianie innych spraw na sporadyczne uzasadnione żądanie Kupującego.
(b) Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Dostawca nie może zmieniać żadnego procesu, materiału, komponentu, miejsca pakowania ani miejsca produkcji.

8. GWARANCJE
8.1 Gwarancja na Produkt
(a) Dostawca niniejszym oświadcza i gwarantuje na
bieżąco, że
ma prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy Zakupu oraz do wykonywania określonych w niej obowiązków;
cała produkcja i wszystkie dostawy zostały zrealizowane z możliwie jak najwyższą starannością oraz w sposób terminowy i profesjonalny;
Produkt jest wolny od wszelkich obciążeń i innych ograniczeń tytułu własności i użytkowania, które mogą mieć wpływ na własność lub prawo do któregokolwiek Produktu zgodnie z niniejszą Umową Zakupu;
wszelka dokumentacja użytkownika, instalacji i konserwacji jest kompletna, dokładna i wystarczająca do użytkowania, instalacji i konserwacji Produktów oraz jest zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie Zakupu;
Główny Nabywca, Kupujący i każda spółka z Grupy ASSA ABLOY ma i zachowa (w tym po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Zakupu lub Zamówienia, w zależności od przypadku) prawa określone w niniejszej Umowie Zakupu do Produktu udzielone lub nadane na podstawie niniejszej Umowy Zakupu (lub jakiegokolwiek dokumentu lub umowy zawartej na podstawie lub na mocy niniejszej Umowy Zakupu)
Główny Nabywca, Kupujący i każda spółka z Grupy ASSA ABLOY ma i zachowa (w tym po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Zakupu lub Zamówienia, w zależności od przypadku) prawa określone w niniejszej Umowie Zakupu do Produktu udzielone lub nadane na podstawie niniejszej Umowy Zakupu (lub jakiegokolwiek dokumentu lub umowy zawartej na podstawie lub na mocy niniejszej Umowy Zakupu).
(b) Dostawca gwarantuje, że wszystkie Produkty dostarczone do Kupującego będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych, będą zgodne z (ewentualnymi) Specyfikacjami oraz wolne od wad projektowych i będą nadawać się do zamierzonego celu.
(c) Dostawca gwarantuje ponadto, że Produkt będzie zgodny ze wszystkimi obowiązującymi prawami, przepisami i normami i że nie będzie naruszał żadnych praw własności intelektualnych należących do osób trzecich.
(d) Dostawca zapewnia ponadto, że Produkty zostały wyprodukowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
(e) Wszystkie gwarancje zachowują ważność po odbiorze i zapłacie dokonanej przez Kupującego zgodnie z art. 8. 2.
8.2 Okres gwarancji i środki zaradcze
(a) Gwarancje Dostawcy obejmują wady i niezgodności powstałe lub ujawniające się w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostawy do Kupującego lub osiemnastu (18) miesięcy od dostawy do klientów Kupującego, w zależności od tego, co nastąpi później. W przypadku części naprawianych i wymienianych przez Dostawcę obowiązuje nowy okres gwarancji zgodnie z powyższymi ustaleniami.
(b) Jeżeli jakikolwiek Produkt nie będzie spełniać którejkolwiek gwarancji określonej w art. 8.1, Kupujący może żądać od Dostawcy niezwłocznej naprawy lub wymiany takiego Produktu na ryzyko i koszt Dostawcy lub zwrotu ceny zakupu.
(c) Kwoty należne od Dostawcy na rzecz Kupującego zgodne z 8.2(b) zostaną uiszczone na pierwsze żądanie Kupującego lub, według wyboru Kupującego, w drodze potrącenia kwot zafakturowanych przez Dostawcę.
(d) Środki zaradcze przewidziane w art. 8.2(b) stanowią uzupełnienie innych praw i środków prawnych dostępnych na podstawie przepisów prawa.
(e) Jeżeli Dostawca nie naprawi lub nie wymieni wadliwego Produktu w rozsądnym czasie, to Kupujący może naprawić lub wymienić takie Produkty, a Dostawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu poniesione z tego tytułu koszty.
8.3 Masowe awarie
Jeżeli w okresie gwarancji zgłoszone zostaną wady w ponad pięciu (5) % ogólnej liczby Produktów/sztuk wysłanych w okresie trzydziestu (30) następujących po sobie dni („Masowa Awaria”), Dostawca na własny koszt przeznaczy wystarczające zasoby w celu zidentyfikowania i wyeliminowania przyczyn(-y) Masowej Awarii oraz, na pisemne żądanie Kupującego, wymieni lub uaktualni wszystkie potencjalnie awaryjne Produkty dostarczone do Kupującego oraz zwróci Kupującemu ekonomicznie uzasadnione koszty związane z wycofaniem tych Produktów z rynku lub podobnymi działaniami podjętymi przez Kupującego. Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) od zgłoszenia Masowej Awarii lub w ciągu dodatkowego terminu dozwolonego przez Kupującego według jego uznania w zależności od charakteru Masowej Awarii nie zostaną zapewnione Produkty zastępcze lub jeżeli Kupujący nie otrzyma odpowiedniego planu naprawczego, wówczas Kupujący może rozwiązać Umowę Zakupu bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Dostawcy z tytułu takiego rozwiązania. W przypadku Masowej Awarii Kupujący ma prawo żądać zwrotu lub uznania z tytułu wadliwych Produktów (a Dostawca udzieli takiego zwrotu lub uznania na żądanie Kupującego) oraz może też anulować konkretne Zamówienie dotyczące wadliwego Produktu.
8.4 Części zamienne
(a) W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zakupu oraz przez co najmniej pięć (5) lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia Dostawca będzie produkować kompatybilne części zamienne dla wszystkich komponentów każdego z Produktów dostępnych do sprzedaży dla Kupującego. Części zamienne będą dostępne dla Kupującego po cenach równych cenom, jakie Dostawca oferuje innym swoim klientom za takie części zamienne.
(b) Dostawca gwarantuje, że części zamienne będą wolne od wad projektowych, materiałowych i wykonawczych. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty dostawy.

9. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI, AUDYT I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA
(a) Dostawca musi posiadać odpowiednią certyfikację według normy ISO i/lub inne uzgadniane systemy i procedury jakości.
(b) Dostawca musi przestrzegać programu zrównoważonego rozwoju ASSA ABLOY oraz uzgadnianych procesów.
(c) Dostawca musi przestrzegać Kodeksu Postępowania dla partnerów biznesowych ASSA ABLOY oraz treści podręcznika dla dostawców wraz ze zmianami, które na życzenie Dostawcy zostaną mu przekazane przez Kupującego oraz musi zapewnić przestrzeganie powyższych regulaminów przez swoich podwykonawców.
(d) Na potrzeby monitorowania zgodności z Umową Zakupu oraz Kodeksem Postępowania dla partnerów biznesowych ASSA ABLOY Dostawca, po wcześniejszym uzgodnieniu lub w inny sposób, udostępni (lub zapewni dostęp) Kupującemu i/lub Głównemu Nabywcy i/lub ich przedstawicielom, do swojego zakładu produkcyjnego oraz do zakładów produkcyjnych należących do jego podwykonawców, a także do systemu zapewnienia jakości.
(e) Wszystkie Produkty muszą być produkowane i/lub dostarczane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, sankcjami, licencjami oraz wszystkimi właściwymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Powyższe obejmuje też umowy zawarte ze spedytorami oraz przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych. W szczególności, artykuły dostarczane na podstawie niniejszego dokumentu muszą być oznaczone zgodnie z przepisami stosownej jurysdykcji dotyczącymi substancji i preparatów, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Dostawca może zostać wyraźnie zobowiązany do spełnienia innych i/lub dodatkowych norm i przepisów określonych w ewentualnej Specyfikacji.
(f) Dostawca gwarantuje, że wszystkie Produkty, w stosownych przypadkach, są całkowicie zgodne z Dyrektywą 2015/863/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS3”), zmieniającą Załącznik II do Dyrektywy 2011/65/WE („RoHS2”), wdrożoną przez Państwa Członkowskie UE, lub zgodnie z wszelkimi innymi przepisami podobnymi do RoHS3 i RoHS2 stosownych jurysdykcji akceptowalnych przez Kupującego, za wyjątkiem właściwych obowiązujących zwolnień, o czym Dostawca musi powiadomić Kupującego na piśmie. Produkty niezgodne mogą zostać odrzucone przez Kupującego i zwrócone Dostawcy na koszt Dostawcy. Dostawca udostępni Kupującemu dokumentację zgodności, w tym Deklarację Zgodności z RoHS2 i RoHS3 na żądanie Kupującego.
(g) Jeżeli Produkty lub którakolwiek z substancji zawartych w Produktach mieści się w zakresie Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów („REACH”) lub wszelkich odpowiednich przepisów w innych jurysdykcjach zgodnie z ustaleniami z Głównym Nabywcą, Dostawca potwierdza i oświadcza, że Produkty i/lub substancje stosowane jako surowce do produkcji Produktów spełniają wymagania REACH oraz oświadcza, w zakresie wymaganym na podstawie REACH, że Produkty lub którakolwiek z substancji zawartych w Produktach jest lub będzie na czas (wstępnie) zarejestrowana oraz pozostanie (wstępnie) zarejestrowana na użytek Kupującego, aby Kupujący był zawsze traktowany jako dalszy użytkownik zgodnie z REACH. Jeżeli Produkty lub którakolwiek z substancji zawartych w Produktach będzie wymagać zezwolenia na podstawie REACH, Dostawca musi zapewnić, że takie zezwolenie na czas uzyska i je utrzyma. Na żądanie Kupującego Dostawca niezwłocznie przedstawi Kupującemu pisemne potwierdzenie wstępnej rejestracji lub, w stosownych przypadkach, rejestracji lub zezwolenia dotyczącego substancji zawartych w Produktach sprzedawanych lub które będą sprzedawane Kupującemu. Dostawca pozostaje odpowiedzialny za wszystkie informacje udzielone na temat zgodności z REACH Produktów sprzedawanych lub które będą sprzedawane Kupującemu. Produkty niezgodne mogą zostać odrzucone przez Kupującego i zwrócone do Dostawcy na koszt Dostawcy.
(h) Dostawca udzieli wszelkich informacji, których Kupujący będzie potrzebował w celu spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i reeksportu Produktów, oprogramowania, danych lub technologii dostarczonej w związku z Produktami. Takie informacje muszą obejmować m.in.: (i) właściwe numery klasyfikacji kontroli eksportowej we właściwych jurysdykcjach i (ii) pochodzenie oraz kody klasyfikacji celnej Produktów. Deklaracje zgodności z RoSH2, RoSH3 i REACH Dostawca dostarczy Kupującemu na jego żądanie w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.
(i) Dostawca pisemnie poinformuje Kupującego, jeżeli którykolwiek Produkt lub część Produktu, którą Dostawca dostarcza do Kupującego, zawiera jakikolwiek materiał określony mianem „minerału konfliktu” zgodnie z ustawą Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów lub podobnym obowiązującym ustawodawstwem. Nieprzedstawienie takiego pisemnego potwierdzenia stanowi oświadczenie Dostawcy, że żadne minerały konfliktu nie są wykorzystywane w żadnym Produkcie ani części Produktu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
(a) Dostawca jest odpowiedzialny za wszystkie produkowane przez siebie Produkty oraz musi posiadać i utrzymywać wystarczające i odpowiednie ubezpieczenie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zakupu oraz okresie gwarancji obejmującym Produkty.
(b) Na pisemne żądanie od Kupującego Dostawca musi przedstawić zaświadczenia o ubezpieczeniu potwierdzające ochronę ubezpieczeniową Dostawcy.

11. ZABEZPIECZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1 Ogólne zwolnienie z odpowiedzialności
Niezależnie od innych praw, które mogą przysługiwać Głównemu Nabywcy lub Kupującemu na podstawie niniejszej Umowy Zakupu lub obowiązujących przepisów prawa, ale z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 11.3 poniżej, Dostawca będzie bronić, chronić i zwolni Głównego Nabywcę i Kupującego z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich oraz wszelkich kosztów, szkód, zobowiązań, strat i wydatków, jakie Główny Nabywca i/lub Kupujący poniesie w wyniku zaniedbania, naruszenia gwarancji, oświadczenia lub innego naruszenia w związku z niniejszą Umową Zakupu. Powyższe obejmuje m.in. rekompensatę z tytułu kosztów, wydatków, strat i szkód, jakie Kupujący poniesie w związku z wycofaniem produktu z rynku, które Kupujący słusznie przeprowadzi z powodu niedostarczenia przez Dostawcę Produktów zgodnie z Umową Zakupu lub Produktów, które zostały uznane za wadliwe.
11.2 Zwolnienie z odpowiedzialności w odniesieniu do praw własności intelektualnej
Dostawca będzie bronić, chronić i zwolni Głównego Nabywcę, Kupującego i każdą spółkę z Grupy ASSA ABLOY (w zależności od przypadku) z odpowiedzialności z tytułu poniesionych, bezpośrednio lub pośrednio, kosztów, szkód, zobowiązań, strat lub wydatków wynikających lub związanych ze sprawami sądowymi, roszczeniami lub żądaniami wniesionymi przeciwko Głównemu Nabywcy, Kupującemu lub spółce z Grupy ASSA ABLOY przez osobę trzecią na podstawie zarzutu, że posiadanie, używanie lub sprzedaż Produktów przez Głównego Nabywcę, Kupującego lub spółkę z Grupy ASSA ABLOY (lub ich podwykonawców lub przedstawicieli) stanowi naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do osoby trzeciej.
11.3 Ograniczenia
(a) Za wyjątkiem roszczeń wynikających na podstawie art. 11.2 powyżej i 15 poniżej, żadna strona nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Umowy Zakupu za utratę zysku oraz szkody pośrednie lub wynikowe. Jednak wszelkie bezpośrednie szkody lub straty poniesione przez którąkolwiek spółkę z Grupy ASSA ABLOY w wyniku niniejszej Umowy Zakup będą traktowane jako szkoda bezpośrednia i strata możliwa do odzyskania przez Kupującego.
(b) Niezależnie od powyższego, żadne postanowienie niniejszej Umowy Zakupu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności strony za rażące zaniedbanie, oszustwo, umyślne wykroczenie, śmierć lub obrażenia ciała. Naruszenie przez Dostawcę Umowy z Podmiotem Przetwarzającym Dane oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych będzie zawsze traktowane jako rażące zaniedbanie.

12. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE
(a) Jeżeli Dostawca przetwarza dane osobowe w imieniu Głównego Nabywcy, Kupującego i/lub którejkolwiek spółki z Grupy ASSA ABLOY na podstawie niniejszej Umowy Zakupu, to zastosowanie mają postanowienia zawarte w Umowie z Podmiotem Przetwarzającym Dane.
(b) Dostawca będzie utrzymywać kompleksowy program bezpieczeństwa informacji, kontrole, zasady i procedury bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych, w tym nadzór, kontrolę dostępu, szyfrowanie, zabezpieczenia technologiczne i fizyczne, zgodne z najlepszymi standardami branżowymi oraz polityką i wymogami Grupy ASSA ABLOY, które mają na celu chronić i zapobiegać naruszeniu, zniszczeniu, utracie, nieautoryzowanej dystrybucji, użyciu, dostępowi, unieszkodliwieniu, sprzeniewierzeniu lub modyfikacji lub innym naruszeniu lub niewłaściwemu użyciu lub odnoszącym się do dowolnego systemu informatycznego lub danych ASSA ABLOY Group, w tym między innymi danych osobowych. Program bezpieczeństwa informacji Dostawcy obejmuje plany ciągłości działania i odzyskiwania po awarii, które są zgodne z najlepszymi standardami branżowymi. Główny Nabywca i/lub Kupujący, jego audytorzy i organy regulacyjne będą uprawnieni do audytu systemów Dostawcy wykorzystywanych do dostarczania Produktów w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych. To prawo do audytu ma również zastosowanie do wszystkich zewnętrznych dostawców, z których usług korzysta Dostawca w celu dostarczania Produktów.

13. SIŁA WYŻSZA
(a) Żadna strona nie jest odpowiedzialna wobec drugiej strony za opóźnienie lub brak realizacji swoich zobowiązań z powodu okoliczności lub zdarzeń, którym dana strona nie może zapobiec ani których nie może kontrolować, jednak wyłączając niedobory energii elektrycznej lub przerwy w dostawie prądu („Siła Wyższa”) i które zasadniczo wpływają na realizację zobowiązań wynikających z Umowy Zakupu.
(b) W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, zobowiązania umowne strony dotkniętej przez Siłę Wyższą oraz okres na ich wykonanie zostanie przedłużony, bez kary, o okres odpowiadający okresowi, w którym strona była ograniczona przez Siłę Wyższą, o ile dana strona (i) niezwłocznie poinformowała drugą stronę o zdarzeniu Siły Wyższej i szacunkowym okresie trwania oraz zakresie zakłóceń oraz (ii) podjęła wszelkie odpowiednie działania w celu ograniczenia skutków Siły Wyższej.
(c) Niezależnie od powyższego, jeżeli Siła Wyższa miałaby trwać dłużej niż dwa (2) tygodnie lub jeżeli Dostawca może nie być w stanie wywiązać się z uzgodnionego terminu dostawy, to Główny Nabywca lub Kupujący może rozwiązać dane Zamówienie oraz pozostałe Zamówienie dotknięte Siłą Wyższą, które nie zostały jeszcze zrealizowane, ze skutkiem natychmiastowym. Dostawcy nie będzie przysługiwać żadne odszkodowanie za straty lub szkody poniesione w wyniku takiego rozwiązania.

14. ROZWIĄZANIE UMOWY
(a) O ile w niniejszej Umowie Zakupu nie określono inaczej, to Umowa Zakupu może zostać rozwiązana (w całości lub w części) przez Głównego Nabywcę w każdym momencie za trzymiesięcznym (3) wypowiedzeniem przekazanym Dostawcy oraz przez Dostawcę za sześciomiesięcznym (6) wypowiedzeniem przekazanym Głównemu Nabywcy. Rozwiązanie nie ma wpływu na już przyjęte i jeszcze niezrealizowane Zamówienia, o ile nie nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
(b) Główny Nabywca może rozwiązać niniejszą Umowę Zakupu (w tym Zamówienia), a Główny Nabywca lub Kupujący może rozwiązać Zamówienie, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Dostawca dopuści się naruszenia istotnego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy Zakupu lub któregokolwiek Zamówienia, które, o ile jest możliwe do naprawienia, nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od poinformowania Dostawcy przez Głównego Nabywcę lub Kupującego o takim naruszeniu, lub Dostawca wielokrotnie nie dostarczy Produktów zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zakupu lub Zamówienia, lub Dostawca wielokrotnie nie dotrzyma potwierdzonego terminu dostawy; lub Dostawca zaprzestanie prowadzenia swojej działalności lub zasadniczo całej swojej działalności, lub Wniosek o dobrowolną lub przymusową upadłość zostanie złożony przez Dostawcę, lub zostanie złożony wobec niego, Dostawca nie będzie w ogóle w stanie lub nie będzie spłacać swoich zobowiązań w terminie, dokona lub wystąpi o dokonanie cesji generalnej na rzecz swoich wierzycieli, wystąpi o lub zgodzi się na powołanie zarządcy, syndyka lub kuratora zasadniczej części swojego majątku, przedsiębiorstwa lub stanie się niewypłacalny, lub Dostawca naruszy Kodeks Postępowania dla partnerów biznesowych ASSA ABLOY i/lub art. 12(b) i/lub Umowę z Podmiotem Przetwarzającym Dane, lub Dostawca lub jego właściciel (-e), członkowie zarządu lub kierownictwa zostaną wpisani na listę osób objętych sankcjami lub przepisami kontroli eksportu nałożonymi przez ONZ, UE lub jej państwa członkowskie, Stany Zjednoczone lub inne właściwe władze, lub jeżeli Dostawca naruszy obowiązujące sankcje lub przepisy kontroli eksportu, lub jeżeli zdolność strony do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Umowy Zakupu lub Zamówienia zostanie poważnie ograniczona w wyniku nałożenia sankcji lub przepisów kontroli eksportu, lub nastąpi zmiana kontroli nad Dostawcą, w wyniku której pięćdziesiąt procent (50%) lub więcej udziałów w przedsiębiorstwie Dostawcy stanie się własnością lub będzie w inny sposób kontrolowana przez jedną osobę lub grupę osób działających w porozumieniu (nie będących osobami posiadającymi takie udziały lub sprawującymi taką kontrolę na dzień podpisania Umowy Zakupu).
(c) Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę Zakupu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli (i) Główny Nabywca dopuści się poważnego naruszenia istotnego zobowiązania wynikającego z Umowy Zakupu, które, o ile jest możliwe do naprawy, nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od poinformowania Dostawcy przez Głównego Nabywcę o takim naruszeniu lub (ii) wniosek o dobrowolną lub przymusową upadłość zostanie złożony przez Głównego Nabywcę, lub złożony wobec niego, Główny Nabywca nie będzie w ogóle w stanie lub nie będzie spłacać swoich zobowiązań w terminie, dokona lub wystąpi o dokonanie cesji generalnej na rzecz swoich wierzycieli, wystąpi o powołanie lub zgodzi się na powołanie zarządcy, syndyka lub kuratora dla zasadniczej części swojego majątku lub przedsiębiorstwa lub stanie się niewypłacalny. Dostawca może rozwiązać Zamówienie, jeżeli którekolwiek z powyższych okoliczności określonych w punkcie (i) i (ii) powyżej wystąpią w odniesieniu do Kupującego.

15. POUFNOŚĆ
(a) Każda strona zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać informacji poufnych należących do drugiej strony ani wykorzystywać takich informacji w innych celach niż realizacja swoich zobowiązań oraz wykonywanie swoich praw wynikających z Umowy Zakupu. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie niejawne i zastrzeżone informacje traktowane jako poufne przez stronę niniejszej Umowy Zakupu, w tym m.in. wszelkie informacje finansowe, techniczne, marketingowe, handlowe, prawne, dane produkcyjne i inne o jakimkolwiek charakterze, bez względu na to, czy takie informacje zostały lub zostaną ujawnione drugiej stronie na podstawie niniejszej Umowy Zakupu na piśmie, ustnie lub w jakiejkolwiek innej formie.
(b) Niezależnie od powyższego termin „Informacje Poufne” nie obejmuje wszelkich informacji, co do których strona je otrzymująca może wyraźnie potwierdzić na podstawie dowodów dokumentowych, że (i) w momencie ich ujawnienia informacje te były ogólnie dostępne; (ii) po ujawnieniu, zostały opublikowane lub w inny sposób rozpowszechnione bez winy ani naruszenia po stronie strony otrzymującej; (iii) były znane stronie otrzymującej przez ujawnieniem, bez żadnego zobowiązania wobec strony trzeciej do zachowania takich informacji w poufności; (iv) zostały jej przekazane od strony trzeciej, która miała prawo ujawnić takie informacje i które zostały ujawnione przez taką stronę trzecią bez zobowiązania strony otrzymującej do zachowania tych informacji w poufności, lub (v) zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez wykorzystania Informacji Poufnych należących do strony ujawniającej.
(c) Każda strona ma prawo ujawnić Informacje Poufne w odpowiedzi na prawomocne postanowienie sądu lub innego organu władzy właściwego dla stron lub niniejszej Umowy Zakupu, lub jeżeli takie ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub obowiązujących przepisów giełdy papierów wartościowych, przy czym dana strona musi najpierw, o ile to możliwe, poinformować drugą stronę o wymaganym ujawnieniu oraz podjąć właściwe działania w celu ograniczenia ewentualnych szkód, jakie druga strona może ponieść w wyniku takiego ujawnienia.
(d) Każda strona musi zapewnić, że osoba, której strona otrzymująca udziela dostępu do Informacji Poufnych należących do strony ujawniającej będzie przestrzegać wymagań poufności określonych w niniejszych Warunkach. Strona otrzymująca jest odpowiedzialna za każde naruszenie takich wymagań poufności przez takie osoby.
(e) Dostawca, z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Zakupu lub na pisemne żądanie Kupującego lub Głównego Nabywcy, natychmiast przestanie korzystać i zwróci Kupującemu lub Głównemu Nabywcy lub zniszczy wszystkie dokumenty i dane zawierające Informacje Poufne.
(f) Dostawca możliwie jak najszybciej przekaże Kupującemu lub Głównemu Nabywcy pisemne zaświadczenie, że zniszczył lub zwrócił Kupującemu lub Głównemu Nabywcy wszystkie dokumenty i inne mienie oraz że wykonał wszystkie czynności, o których mowa w art. 15(e).
(g) Obowiązki zawarte w art. 15 zachowują ważność w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zakupu oraz przez okres dziesięciu (10) lat od jej rozwiązania.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE
16.1 Cesja Bez uprzedniej pisemnej zgody Głównego Nabywcy Dostawca nie może dokonać cesji niniejszej Umowy Zakupu ani zlecić wykonania swoich obowiązków żadnej stronie trzeciej. Główny Nabywca ma prawo przenieść niniejszą Umowę Zakupu lub jej część na inną spółkę z Grupy ASSA ABLOY, a Kupujący ma prawo przenieść którekolwiek Zamówienie (którego jest stroną) na inną spółkę z Grupy ASSA ABLOY.
16.2 Podwykonawstwo Dostawca może korzystać z podwykonawstwa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Zakupu zatrudniając tylko takich podwykonawców, którzy zostali wcześniej zatwierdzeni przez Kupującego na piśmie. Korzystanie z podwykonawstwa nie zwalnia Dostawcy z obowiązków i odpowiedzialności za zlecone do wykonania zobowiązania. Dostawca jest zatem odpowiedzialny za zobowiązania podwykonawcy, jak gdyby sam je wykonał.
16.3 Ogłoszenia publiczne Wszystkie komunikaty prasowe, ogłoszenia publiczne lub działalność PR Dostawcy w odniesieniu do niniejszej Umowy Zakupu lub przewidzianych w niej transakcji wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Głównego Nabywcę. Dostawca będzie jednak mógł, po odpowiedniej konsultacji z Głównym Nabywcą, ujawnić informacje, które są wymagane na podstawie obowiązujące prawa i przepisów (w tym regulaminu właściwej giełdy papierów wartościowych) lub postanowienia właściwego sądu.
16.4 Kompensata Kupujący ma prawo dokonać kompensaty należności od Dostawcy ze swoimi zobowiązaniami wobec Dostawcy.
16.5 Postanowienia zachowujące ważność Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy Zakupu nie ma wpływu na prawa i obowiązki strony powstałe do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania.
16.6 Rozłączność Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inne właściwe władze za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, to pozostałe postanowienia Umowy Zakupu lub Warunków oraz pozostałe skuteczne postanowienia zachowują dalej ważność. Strony postanawiają zastąpić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie postanowieniem, które będzie ważne i skuteczne i które będzie jak najbardziej zbliżone do wspólnego zamiaru stron, jaki wyrażało nieważne lub niewykonalne postanowienie.
16.7 Całość umowy Niniejsza Umowa Zakupu zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia (pisemne lub ustne) zawarte pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu.
16.8 Zmiany Zmiany do niniejszej Umowy Zakupu wymagają formy pisemnej. Takie zmiany muszą być należycie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron.
16.9 Rezygnacja z praw Rezygnacja strony z któregokolwiek z jej praw wynikających z niniejszej Umowy Zakupu wymaga formy pisemnej i podpisu danej strony. Jednorazowa lub częściowa rezygnacja z takiego prawa lub środka prawnego nie wyklucza innego lub dalszego korzystania z takiego lub innego prawa lub środka prawnego.
16.10 Zawiadomienia Każde zawiadomienie, które można lub należy przekazywać stronie na podstawie niniejszej Umowy musi mieć formę pisemną i musi być wysłane na adres podany w niniejszej Umowie Zakupu lub na taki inny adres, który dana strona podała drugiej stronie na piśmie w tym celu. Zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą, kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem. Zawiadomienia uznaje się za należycie przekazane (i) w dniu dostarczenia, w przypadku doręczenia osobistego, kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem i (ii) po trzech (3) dniach roboczych od daty wysłania zawiadomienia, w przypadku wysłania pocztą, wyłączając jednak w każdym przypadku soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
16.11 Prawo właściwe
Niniejsza Umowa Zakupu jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem materialnym Szwecji. 16.12 Rozwiązywanie sporów
(a) Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową Zakupu lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej. Trybunał arbitrażowy składa się z trzech (3) arbitrów. Siedzibą arbitrażu będzie Sztokholm, Szwecja, a językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski.
(b) W przypadku więcej niż jednego sporu, różnicy zdań lub roszczenia wynikającego lub związanego z niniejszą Umową Zakupu i/lub innym dokumentem, który został zgodnie z nią sporządzony, takie spory, różnice zdań lub roszczenia będą rozstrzygane w ramach tego samego postępowania arbitrażowego lub przez co przynajmniej tych samych sędziów arbitrażowych, chyba że sąd arbitrażowy uzna to za nieodpowiednie.
(c) Informacje dotyczące sporu, różnicy zdań lub roszczenia wynikającego lub związanego z niniejszą Umową Zakupu, w tym orzeczenie arbitrażowe, pozostają poufne, przy czym strona może ujawnić te informacje, jeżeli to konieczne do wykonania jej praw wynikających z Umowy Zakupu, orzeczenia arbitrażowego lub wymogów przepisów prawa.
(d) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie stosuje się do niniejszej Umowy Zakupu.
16.13 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA I KONTROLA EKSPORTU
1. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że on sam oraz podmioty z nim powiązane i działające w jego imieniu będą przestrzegać Kodeksu Postępowania Partnerów Biznesowych ASSA ABLOY – dostępnego pod adresem: https://www.assaabloy.com/group/en/sustainability/c ode-of-conduct/ oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, w tym przepisów antykorupcyjnych, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przepisów dotyczących kontroli eksportu.
2. Dostawca oświadcza, że ani on, ani jego podmioty stowarzyszone, żaden z ich przedstawicieli lub osoby działające w ich imieniu nie podlegają jakimkolwiek sankcjom lub kontroli eksportu ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, USA, Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek organu rządowego, ani nie pozostaną pod kontrolą osób lub podmiotów podlegających takim sankcjom lub kontroli eksportu. Osoby lub podmioty objęte sankcjami oznaczają w szczególności osoby lub podmioty znajdujące się na liście „Specjalnie określonych narodowości i osób podlegających blokadzie”, prowadzonej przez OFAC lub na podobnej liście prowadzonej przez Departament Bezpieczeństwa Stanu USA lub jakąkolwiek inną jednostkę rządową USA, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komitet Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministerstwo Skarbu Jego Królewskiej Mości (w Zjednoczonym Królestwie) lub inny organ władzy wykonawczej lub ustawodawczej, lub uznane w publicznym ogłoszeniu sankcje ze strony któregokolwiek z podmiotów i instytucji wymienionych w tym zdaniu.
3. Dostawca zobowiązuje się do nienawiązywania i nieutrzymywania relacji handlowych lub biznesowych z osobami lub podmiotami wymienionymi na listach, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, a w każdym przypadku z osobami, podmiotami, krajami i organizacjami objętymi sankcjami lub których eksport podlega kontroli.
4. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o każdym naruszeniu niniejszej klauzuli. W przypadku takiego naruszenia Kupujący ma prawo do rozwiązania umowy z Dostawcą, rozumianej jako całość warunków uzgodnionych przez Dostawcę i Kupującego, ze skutkiem natychmiastowym. Kupujący nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za rozwiązanie umowy w okolicznościach określonych w zdaniu poprzedzającym.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji