Ogólne Warunki Sprzedaży „Małkowski-Martech” S.A.

Ogólne Warunki Sprzedaży "Małkowski-Martech" S.A.

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. „Sprzedawca” – „Małkowski-Martech” S.A. z siedzibą w (62-035) Kórnik, Czołowo ul. Leśna 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350585 NIP: 1230029611, REGON: 006372010, kapitał zakładowy: 804.040 zł, BDO: 00041562
2. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, oraz składająca zamówienia na towary i usługi Sprzedawcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie stosuje się do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierających umowę kupna- sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej.
3. „Towary i usługi” – wszystkie towary sprzedawane oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę Kupującemu na podstawie zawartej przez strony umowy.
4. „Ogólne Warunki Sprzedaży” – niniejsze zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, stanowiące integralną część umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Kupującego od momentu wysłania do Sprzedawcy zamówienia, najpóźniej jednak zawsze w momencie pierwszej dostawy. Zmiana, postanowienia dodatkowe lub wyłączenie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają odrębnej umowy stron zawartej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a treścią zawartej przez strony umowy wiążąca jest umowa. Sprzedawca udostępnia Kupującym Ogólne Warunki Sprzedaży na swojej stronie internetowej w sposób umożliwiający ich skopiowanie, w celu przechowywania i odtwarzania (www.małkowski.pl).
5. „Zamówienie” – oferta Kupującego skierowana do Sprzedawcy wyrażającą wolę zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
6. „Potwierdzenie zamówienia” – przesłane Kupującemu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej oświadczenie Sprzedawcy o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Kupujący jest uprawniony do złożenia zamówienia pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej.
2. W treści zamówienia Kupujący powinien wskazać:
1) dokładne oznaczenie firmy Kupującego
2) dane do kontaktu telefonicznego i/lub e-mailowego oraz wskazanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do kontaktu ze Sprzedawcą
3) adres dostawy
4) dokładną nazwę i kod zamawianego towaru
5) ilość poszczególnych produktów
6) sposób dostawy towaru
7) termin dostawy towaru
8) adres poczty elektronicznej (e-mail), na który powinna zostać przesłana faktura VAT w formie elektronicznej
9) oświadczenie, że osoba składająca zamówienie jest upoważniona do dokonywania czynności prawnych w imieniu reprezentowanego podmiotu.
3. Złożenie przez Kupującego zmówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, które stanowią jej integralną część.
4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia lub informuje go o braku możliwości realizacji zamówienia.
5. Kupujący, który otrzymał potwierdzenie zamówienia zobowiązany jest do potwierdzenia Sprzedawcy pisemnie, w tym za pomocą poczty elektronicznej, iż akceptuje warunki zawarte w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu zamówienia i dołączonym do niego dokumentom albo do odrzucenia potwierdzenia zamówienia.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę od Kupującego zatwierdzenia przesłanego Kupującemu potwierdzenia zamówienia.
7. Stosowane przez Kupującego wzorce umowne, w szczególności regulaminy, ogólne warunki sprzedaży lub dostawy nie wiążą Sprzedawcy i mogą mieć zastosowanie do zawieranych ze Sprzedawcą umów w zakresie, w którym nie są sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, jeżeli wynika to z odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią część zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego umów sprzedaży lub świadczenia usług przez Sprzedawcę, chyba, że inaczej ustalono w porozumieniu zawartym w formie pisemnej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy.
8. Materiały, oferty, dane zamieszczone m.in. w katalogach, ulotkach, reklamach, ogłoszeniach, w tym te zawierające ceny towarów i produktów mają jedynie charakter informacyjny, oraz nie stanowią oferty, chyba że wyraźnie zaznaczono, że są one wiążące dla Sprzedawcy.
9. Sprzedawca, do momentu dostarczenia towarów Kupującemu jest uprawniony, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego, do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz innych zmian, których wprowadzenie nie będzie się wiązało ze zmianą właściwości towarów oraz ich przydatności do użytku określonego w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
10. Załączone do materiałów, ogłoszeń oraz ofert Sprzedawcy rysunki, plany, rzuty, przekroje nie wskazują w sposób wiążący na cechy towarów i produktów Sprzedawcy, chyba że wyraźnie wynika to z ich treści. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy oraz stanowią przedmiot praw autorskich. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy nie mogą zostać one udostępnione osobom trzecim ani wykorzystywane przez Kupującego, a Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznego zwrotu na każde żądanie Sprzedawcy.

III. CENY

1. Obowiązujące ceny za towary i usługi Sprzedawcy określone zostały w cenniku Sprzedawcy. Podane ceny są cenami za jedną sztukę lub, jeżeli tak zostało to określone w cenniku, za komplet. Za aktualne uznawane są ceny wynikające z cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu dostawy towarów Kupującemu. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę nowego cennika dotychczasowe ceny przestają być wiążące.
2. Wskazane w cenniku ceny są cenami netto i nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług. Kupujący ponosi w szczególności koszty wysyłki, ubezpieczenia towaru, podatków, ceł i innych opłat związanych z dostarczeniem towaru, chyba, że w pisemnym porozumieniu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wyraźnie zastrzeżono, że poniesie je Sprzedawca.

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Zapłata za towar następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Forma i termin płatności stanowią odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
2. Faktury VAT są przesyłane do Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący składając zamówienie wyraża akceptację, chyba że porozumienie między Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.
3. W przypadku niedokonania przez Kupującego zapłaty we wskazanym w fakturze VAT terminie płatności, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych począwszy od dnia następującego po dacie terminu płatności.
4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wynikającej z faktury VAT w terminie płatności w niej określonym, także gdy strony uzgodniły, że dostawa towaru odbywać się będzie w częściach, a jej terminy wyznaczone zostały w datach przypadających po terminie płatności wynikającym z faktury VAT.
5. Zapłata powinna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany przez Sprzedawcę Kupującemu, chyba że w odrębnym porozumieniu zwartym pod rygorem nieważności w formie pisemnej strony ustaliły inną formę zapłaty. Wszelkie dodatkowe koszty z nią związane ponosi Kupujący.
6. W przypadku opóźnienia w dokonaniu przez Kupującego płatności, Sprzedawca jest uprawiony do wstrzymania dostaw zamówionych przez Kupującego towarów oraz według swojego uznania do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich należności, także tych, których termin zapłaty został odroczony oraz przedpłat na należności jeszcze niewymagalne, albo żądania ustanowienia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia.
7. W przypadku niedokonania przez Kupującego zapłaty, przedpłaty lub nie ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z ust. 6 w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.
8. W przypadku opóźnienia z zapłatą wymagalnych należności, Sprzedawca zaliczy płatności Kupującego w pierwszej kolejności na należności uboczne w postaci odsetek, o których mowa w ust. 3, a następnie na należność główną zgodnie z uprawieniem przysługującym mu na podstawie art. 451 § 1 kodeksu cywilnego.
9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 6 oraz ust. 7 przysługują Sprzedawcy także w przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji o postępowaniu egzekucyjnym, likwidacyjnym lub innych informacji wskazujących na problemy z wypłacalnością Kupującego.

V. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego. W przypadku braku porozumienia co do sposobu dostarczenia towaru, jego wybór należy do uznania Sprzedawcy. Dostawa nie może nastąpić przed wyjaśnieniem wszystkich kwestii technicznych oraz otrzymaniem przez Sprzedawcę zaliczki, jeżeli Kupujący na mocy odrębnego porozumienia zobowiązał się do jej zapłaty. Towary dostarczane są do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu jako miejsce dostawy. W przypadku braku określenia takiego miejsca towary dostarczane są do siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Kupującego wynikających z odpowiednich rejestrów i ewidencji.
2. Sprzedawca jest uprawniony do częściowych dostaw, chyba, że co innego wynika z porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Jeżeli z porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynika, że odbiór towarów przez Kupującego ma nastąpić z magazynów Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towarów w uzgodnionym terminie. Zmiana terminu odbioru towarów nastąpić może jedynie na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy.
4. Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę wskutek nieodebrania przez Kupującego towarów w uzgodnionym terminie refakturowane będą na Kupującego.
5. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub pogorszenia jakości towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wykonania dostawy, a przed rozładunkiem towarów, lub z chwilą ich wydania Kupującemu, osobie przez niego upoważnionej lub przewoźnikowi. Przewoźnik lub inna osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru towarów jest zobowiązana do okazania upoważnienia oraz potwierdzenia swoich danych osobowych. W przypadku nieokazania upoważnienia lub niepotwierdzenia danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wydania towarów.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia dostawy, chyba że można mu przypisać winę umyślną. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy po wyznaczeniu Sprzedawcy odpowiedniego terminu do dokonania dostawy.
7. W przypadku opóźnień w dostawie leżących po stronie Kupującego lub nieodebrania przez Kupującego towarów w ustalonym terminie, Kupujący popada w zwłokę, a ryzyko, o którym mowa w ust. 5 przechodzi na Kupującego w momencie powiadomienia go przez Sprzedawcę o gotowości do dostawy lub możliwości odbioru towaru.
8. Dla zachowania terminu dostawy wystarcza, jeżeli do jego upływu towary zostaną odebrane przez Kupującego lub osobę lub przewoźnika przez niego uprawnionego, lub wysłane przez Sprzedawcę, lub gdy Sprzedawca powiadomi Kupującego o gotowości do dostawy zgodnie z ust.7.
9. W przypadku opóźnień w dostawie towarów Kupującemu, spowodowanych opóźnieniami lub niedostarczeniem towarów przez dostawców Sprzedawcy bądź innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub zmiany terminu dostawy, oraz nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę. Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o przewidywanym terminie dostawy.
10. W przypadku opóźnienia lub zwłoki Kupującego z odebraniem towarów, także przy dostawie częściowej, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu termin do odebrania towarów, nie krótszy jednak niż 2 tygodnie, po upływie którego Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy. Powstałe na skutek zwłoki lub opóźnienia Kupującego koszty przechowania towaru przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci, któremu Sprzedawca zlecił przechowywanie towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

VI. POTRĄCENIE

1. Potrącenie wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego z wierzytelnością Kupującego wobec Sprzedawcy możliwe jest jedynie, gdy obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym, oraz pochodzą z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.
2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wierzytelności niższej.

VII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Towary pozostają własnością Sprzedawcy aż do momentu zaspokojenia przez Kupującego roszczenia Sprzedawcy o zapłatę ceny wynikającego z zawartej umowy.
2. Kupujący powinien dołożyć należytej staranności w przechowywaniu towarów oraz ich zabezpieczeniu przed przypadkową utratą, zniszczeniem, pogorszeniem ich jakości, utratą wartości aż do momentu przejścia prawa własności na Kupującego.
3. Kupujący jest zobowiązany do przechowywania towarów w miejscu odpowiadającym ich właściwościom z wyraźnym oznaczeniem, że stanowią one własność Sprzedawcy.
4. W przypadku braku zapłaty w terminie wynikającym z wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT, Sprzedawca jest uprawiony do odstąpienia od umowy oraz żądania od Kupującego niezwłocznego zwrotu towaru.
5. Zwrot towaru nie wyłącza żądania naprawienia poniesionej przez Sprzedawcę szkody.
6. Kupujący jest uprawiony do dalszej odsprzedaży towarów, co do których zastrzeżone zostało prawo własności Sprzedawcy na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
7. W przypadku połączenia towarów, co do których zastrzeżone zostało prawo własności Sprzedawcy z rzeczami ruchomymi stanowiącymi własność Kupującego lub osób trzecich, Sprzedawca staje się współwłaścicielem powstałych w ten sposób rzeczy.
8. Kupujący przenosi na Sprzedawcę wierzytelności przysługujące mu wobec osób trzecich z tytułu dalszej odsprzedaży towarów, co do których zastrzeżone zostało prawo własności Sprzedawcy.
9. Wraz z wierzytelnością na Sprzedawcę przechodzą wszelkie prawa z nią związane, w tym roszczenie o zaległe odsetki.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI. REKLAMACJE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY.

1. Sprzedawca gwarantuje, że towary będą w okresie gwarancji przydatne do zwykłego użytkowania z uwzględnieniem ich rodzaju i przeznaczenia. Gwarancja obejmuje wady fizyczne towaru związane z jego funkcjonalnością, spowodowane wadami materiałowymi produktów, wadami konstrukcyjnymi lub wadami technologicznymi.
2. Kupujący jest uprawniony do reklamacji towaru wyłącznie w okresie gwarancji.
3. W związku z udzieloną gwarancją wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady określoną przepisami kodeksu cywilnego.
4. Okres gwarancji wynosi:
1) 24 miesiące dla bram MARC-Ok
2) 12 miesięcy dla pozostałych towarów
3) 12 miesięcy dla świadczonych usług (gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych)
Okres gwarancji jest liczony od daty dostarczenia lub odebrania towaru przez Kupującego lub w przypadku usług - od dnia odebrania usługi.
5. Kupujący realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji na towar wyłącznie na podstawie otrzymanej od Sprzedawcy Karty Gwarancyjnej. Karta Gwarancyjna zawiera ogólne warunki gwarancji, w tym tryb zgłaszania roszczeń oraz wyłączenia. Wzory Kart Gwarancyjnych dla poszczególnych towarów są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.malkowski.pl/serwis/
6. Zgłoszenie reklamacji usługi powinno zawierać oznaczenie Kupującego, opis usługi której reklamacja dotyczy, szczegółowy opis wad ze wskazaniem na czym dana wada polega, ewentualnie w jaki sposób się ona ujawnia, w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną wady, wskazanie numeru faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę, wskazanie miejsca wykonania usługi. Jeżeli niezbędne są oględziny miejsca wykonania usługi, bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od daty dokonania oględzin przez Sprzedawcę. Zgłoszenie wady usługi powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od jej wykrycia.
7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy. Reklamacje nieczytelne, zawierające sprzeczności lub niejasności, lub nie zawierające wszystkich wymaganych danych, o których mowa w ust. 6 nie są uznawane za skutecznie złożoną reklamację i nie będą rozpoznawane przez Sprzedawcę do czasu uzupełnienia braków lub wyjaśnienia niejasności.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji w terminie do 20 dni roboczych od daty jej otrzymania oraz poinformowania o jej wynikach Kupującego, jednakże w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku potrzeby potwierdzenia reklamacji u dostawcy Sprzedawcy termin ten może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać po stronie Kupującego na skutek opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji powstałego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym na skutek konieczności potwierdzenia reklamacji u dostawcy Sprzedawcy.
9. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości towarów, wobec których została zgłoszona reklamacja sporządzone przez Kupującego lub osoby trzecie nie są wiążące dla Sprzedawcy oraz nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
10. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca.
11. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania rozpatrzenia reklamacji towarów do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności z tytułu zawartych ze Sprzedawcą umów.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami z nią związanymi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru od Sprzedawcy towaru, co do którego reklamacja została odrzucona w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub złożenia pisemnej dyspozycji zniszczenia towaru. W innym przypadku Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami przechowania towaru.
13. W granicach dopuszczalnych przepisami prawa, Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu wad rzeczy sprzedanych lub świadczonych usług jest ograniczona do sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do szkody bezpośredniej i rzeczywistej i nie obejmuje utraconych korzyści. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wartości netto zakupionego przez Kupującego towaru /usługi.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ZWROT TOWARU

1. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny sprzedaży netto. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Sprzedawcę od Kupującego naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych w zakresie, w którym przekracza ona wysokość kary umownej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz dokumentacją, jak również nie powinien nosić śladów używania. Koszty transportu towaru do siedziby Sprzedawcy oraz inne koszty powstałe w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zwracanych towarów do chwili ich odbioru przez Sprzedawcę spoczywać będzie na Kupującym. Przyjęcie zwracanych towarów przez Sprzedawcę będzie potwierdzane pisemnym protokołem zwrotu, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych pracowników Sprzedawcy i Kupującego. Przed odbiorem zwracanych towarów Sprzedawca uprawniony będzie do sprawdzenia ich stanu technicznego, w tym stanu opakowania towarów. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę uszkodzenia towarów lub opakowań, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwrotu.
3. Każdy zwrot do magazynu Sprzedawcy musi być opisany numerem zwrotu nadanym przez Dział Sprzedaży.
4. Jeżeli odstąpienie od umowy ma miejsce przed zapłatą, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą na pełną wartość zwracanego towaru jednocześnie wystawiając fakturę w wysokości 20% wartości sprzedawanego towaru.

X. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I KONTROLA EKSPORTU

1. Kupujący zapewnia i podejmuje zobowiązanie, że on sam, jak również podmioty z nim powiązane i podmioty działające w jego imieniu będą przestrzegać Kodeksu Postępowania Partnerzy Biznesowi ASSA ABLOY (dostępnego pod adresem www.assaabloy.com) oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów antykorupcyjnych, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, przepisów dotyczących kontroli eksportu.
2. Kupujący oświadcza, że ani on, ani podmioty z nim powiązane, ani też jacykolwiek ich przedstawiciele lub osoby pełniące w nich funkcje kierownicze nie są objęte żadnymi sankcjami lub kontrolą eksportu ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, USA, Unii Europejskiej lub jakichkolwiek władz państwowych, ani też nie pozostają pod kontrolą osób lub podmiotów objętych takimi sankcjami lub kontrolą eksportu. Przez osoby lub podmioty objęte sankcjami rozumie się w szczególności osoby lub podmioty znajdujące się na liście „Specjalnie określonych narodowości i osób objętych blokadą” prowadzonej przez OFAC lub na jakiejkolwiek podobnej liście prowadzonej przez Departament Stanu USA lub inną jednostkę rządową USA, Radę Bezpieczeństwa ONZ, Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, Unię Europejską, Skarb Państwa Jej Wysokości (w Zjednoczonym Królestwie) lub przez inny organ władzy wykonawczej lub prawodawczej, lub też ujęte w publicznym ogłoszeniu sankcji dokonanym przez którykolwiek z wymienionych w niniejszym zdaniu podmiotów i instytucji.
3. Kupujący zobowiązuje się do nienawiązywania i nieutrzymywania relacji handlowych lub biznesowych z osobami lub podmiotami ujętymi na listach wskazanych w ustępie poprzedzającym, a w każdym razie z osobami, podmiotami, państwami i organizacjami objętymi sankcjami lub do których eksport jest poddany kontroli.
4. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wszelkich naruszeniach niniejszego Artykułu X. W przypadku takiego naruszenia Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z Kupującym, rozumianej jako ogół uzgodnionych przez Sprzedawcę i Kupującego warunków i postanowień ze skutkiem natychmiastowym. Sprzedawca nie będzie ponosić względem Kupującego żadnej odpowiedzialności z tytułu rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w zdaniu poprzedzającym.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient oraz Sprzedawca przy przetwarzaniu jakichkolwiek danych osobowych w ramach wzajemnej współpracy zobowiązują się stosować zasady oraz procedury przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz pozostałych przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego w celu realizacji Umowy jest Sprzedawca.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w „Klauzuli informacyjnej dla klientów „Małkowski- Martech” S.A”, dostępnej pod adresem: www.małkowski.pl.
4. Klient jest zobowiązany zapoznać́ każdą osobę, która może zostać wskazana do bieżącej współpracy i kontaktów ze Sprzedawcą z klauzulą informacyjną, o jakiej mowa w ust. 3 powyżej.

XII. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności i nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub innych informacji, które zostały określone przez Sprzedawcę jako poufne.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy;
b) są znane Kupującemu z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy;
c) są ujawniane w związku z obowiązkiem przewidzianym przepisami prawa, w tym wyrokiem sądu albo decyzją organu administracji publicznej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają pisemnego porozumienia stron lub pisemnej zgody Sprzedawcy wyrażonej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy.
2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Sprzedawca i Kupujący poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji