RODO

Klauzula Obowiązek Informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małkowski-Martech S.A. z siedzibą w Czołowie, ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000350585, Tel: (+48) 61 222 75 00, adres e-mail: biuro@malkowski.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: biuro@malkowski.pl lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe: 1) klientów: a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami i inne) – do czasu realizacji umowy; b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków; c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora; d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych- do momentu wycofania wyrażonej zgody; 2) Kontrahentów będących osobami fizycznymi: a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy; b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków; c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora; d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych- do momentu wycofania wyrażonej zgody; 3) osób przebywających w siedzibie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 3 (w tym dostawcy usług informatycznych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług sprzedaży produktów). Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę przekazywanych danych osobowych.

5. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 3.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji