Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Tożsamość administratora danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Małkowski-Martech S.A. z siedzibą w Czołowie, ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350585; NIP: 1230029611 ; REGON: 006372010.

2. Dane kontaktowe administratora danych
Możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
1. pisemnie na adres:
Małkowski-Martech S.A.
Czołowo, ul. Leśna 57
62-035 Kórnik
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@malkowski.pl
3. telefonicznie pod numerem: (+48) 61 222 75 00

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Za każdym razem, kiedy Administrator wskazuje „RODO” oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/404/224
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze serwisu.
Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania z serwisu.

4. Cel przetwarzania danych przy korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej
Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, do naszego serwera przekazywane są przez Twoją przeglądarkę automatycznie dane ogólne o użytkowniku. Obejmują one: typ i wersję przeglądarki, którą używasz, aktualny adres IP używanego połączenia internetowego, system operacyjny komputera, adres URL strony odsyłającej (ostatnio odwiedzona strona internetowa), data i godzina żądania serwera.
Przetwarzanie ww. danych jest niezbędne do uruchomienia i wyświetlania naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Celem przetwarzania danych jest ochrona naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na poprawnym, wydajnym i bezpiecznym działaniu naszej strony internetowej.

5. Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu Kontaktowym, związane są:
• z komunikacją z Tobą w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą oraz na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• z komunikacją z Tobą w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami na przetwarzanie danych w celach marketingowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług poprzez kontakt z Tobą oraz na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
• z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie dla jak najlepszego dopasowania reklam i prezentowanych treści do indywidualnych potrzeb użytkownika- do czasu cofnięcia wyrażonej zgody;
Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania z serwisu.
Formularz kontaktowy i serwisowy pobiera następujące dane: imię, e-mail, numer telefonu, województwo. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoja wolą. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.
Formularz rejestracji do systemu pobiera następujące informacje: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, numer telefonu, hasło, numer VAT. Do założenia konta w serwisie Administratora niezbędne jest podanie adresu e-mail i hasła – bez ich podania nie będzie możliwe założenia konta.
Formularz zapisu na newsletter pobiera wyłącznie adres e-mail.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na wiadomość, założenia konta lub zapisu na newsletter.

6. Dane osobowe Klientów i Kontrahentów Małkowski-Martech – ogólna klauzula informacyjna
Administratorem Twoich danych osobowych jest Małkowski-Martech, Tel: (+48) 61 222 75 00, adres e-mail: biuro@malkowski.pl.
Kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@malkowski.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Administrator przetwarza dane osobowe:
Klientów:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych umów (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego,
przesyłania dokumentów związanych ze świadczonymi usługami i inne) – do czasu realizacji umowy;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych – do momentu wycofania wyrażonej zgody;
Kontrahentów będących osobami fizycznymi:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji wiążących Administratora umów – przez czas obowiązywania umowy;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia obowiązków;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, w celach archiwalnych i statystycznych oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszczeń/istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia stosownej zgody w celu przesyłania informacji handlowych i promowania usług własnych – do momentu wycofania wyrażonej zgody;
Osób przebywających w siedzibie Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – przez okres przechowywania nagrań z systemu monitoringu wizyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od zarejestrowanego zdarzenia.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) podmioty z grupy ASSA ABLOY AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), w tym Assa Abloy Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą przy ul. Magazynowej 4, 64-100 Leszno.
b) inne podmioty współpracujące z Małkowski-Martech przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3 (w tym dostawcy usług informatycznych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług sprzedaży produktów).
Dane osobowe podawane są przez Ciebie dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej.

7. Czas przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

8. Kategorie odbiorców
Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) podmioty z grupy ASSA ABLOY AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), w tym Assa Abloy Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą przy ul. Magazynowej 4, 64-100 Leszno.
b) inne podmioty współpracujące z Małkowski-Martech przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3.
Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google LLC) może przekazywać Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak podwykonawcy, którzy przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni (odpowiednio wysoki) poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie
• Serwis www.malkowski.pl, w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody, przetwarza Państwa dane osobowe wykorzystując profilowanie. Jest to jedna z form zautomatyzowanego przetwarzania danych, której celem jest dostosowanie kierowanych do Państwa za pośrednictwem serwisu treści do indywidualnych preferencji.
• Zgodę na profilowanie wyrażają Państwo przy zapisie do newslettera. W przypadku jej wyrażenia algorytmy zbierają informacje, w oparciu o które odbywa się profilowanie: informacje podawane przez Państwa w formularzach umieszczonych w serwisie oraz zawarte w plikach cookies zapisywanych w Państwa urządzeniu. Informacje, jakie mogą znajdować się w plikach cookies, wykorzystywane do profilowania, to: identyfikator użytkownika, identyfikator sesji, identyfikator serwera, informacja o czasie spędzanym na danej stronie serwisu.
• Wyniki profilowania (np. w postaci rekomendacji produktów) będą Państwu wyświetlane, na podstawie zebranych wcześniej informacji w plikach cookies, w tym także przed rejestracją do newslettera. Korelacja danych z plików cookies z danymi osobowymi podawanymi przez Państwa na formularzach w serwisie rozpoczyna się po zapisaniu do newslettera i wyrażeniu zgody na profilowanie.

10. Przysługuje Ci prawo:
• dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• do przenoszenia danych osobowych;
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.
W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

11. Pliki cookie
Czym są pliki cookie?
Pliki typu cookie to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
Podstawa wykorzystywania plików cookie
Pliki cookie są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści w serwisie.
Po co administrator korzysta z plików cookie?
Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookie jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookie również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookie nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu.
Jakiego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane w serwisie?
W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookie:
• pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
• pliki cookie trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
• pliki cookie własne, które są ustawiane przez serwis;
• pliki cookie podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook, Linked in, Cookiebot.
W serwisie używane są pliki cookie własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

12. Z jakich narzędzi korzysta administrator?

• Google Analytics, Google Ads oraz Google Tag Manager
Administrator korzysta z usług Google Analytics, Google Ads oraz Google Tag Manager dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu Serwisu, w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.
Google Tag Manager wykorzystuje pliki Cookies w celu zarządzania tagami w ramach naszej strony internetowej.
Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).
Użytkownik korzystający z wymienionych pod linkiem przeglądarek ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
Administrator korzysta z usług Google Ads, aby zwrócić uwagę na swoje atrakcyjne oferty za pomocą reklam (tzw. Google Ads) na zewnętrznych witrynach internetowych. Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani prezentowaniem reklam, które są dla użytkowników interesujące, aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą oraz aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.
Reklamy są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, za pomocą których można mierzyć pewne parametry służące do pomiaru skuteczności działań, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu. W przypadku tego pliku cookie jako wartości analityczne zazwyczaj przechowywane są: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy w danym miejscu (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje o rezygnacji (wskazanie, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania reklam w przyszłości).
Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone witryny klienta usługi Ads, a plik cookie zapisany na jego urządzeniu nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na daną witrynę. Każdemu klientowi usługi Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na witrynach internetowych klientów usługi Ads.
W ramach wyżej wymienionych działań reklamowych Administrator nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Od firmy Google Administrator otrzymuje jedynie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy ustalić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Administrator nie otrzymuje żadnych dodatkowych danych związanych z korzystaniem z materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować tożsamości użytkowników na podstawie tych informacji.
• Cookiebot
Serwis korzysta z funkcjonalności narzędzia Cookiebot dostarczanego przez firmę Usercentrics A/S (adres siedziby głównej: Havnegade 39 1058 Copenhagen Denmark), które przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.
Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby). Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Cookiebot znajduje się pod linkiem: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem jest wolne od błędów działanie strony internetowej. Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty. Masz prawo do zmiany lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
• GetResponse
Administrator korzysta z systemu mailingowego GetResponse. Formularz zapisu do newslettera wykorzystuje pliki cookies firmy GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości.
Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Cookiebot znajduje się pod linkiem: GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

13. Media społecznościowe
Pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w naszą stronę internetową. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:
• Facebook jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5 Ireland ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins
• LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn").
Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#
Narzędzia społecznościowe zbierają informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania.

14. Jak zmienić ustawienia plików cookie?
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookie oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookie w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookie lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookie na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.

15. Logi serwera
Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji