POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Polityka różnorodności

Spółka Małkowski-Martech S.A. stosuje jasne zasady zatrudnienia oraz dąży do różnorodności w zakresie płci, kierunku i poziomu wykształcenia, wieku oraz doświadczenia zawodowego wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów. 

Zarząd Spółki działa zawsze w oparciu o zasadę przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, a także  orientację seksualną. Polityka Spółki zakłada także różnorodność w zakresie zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Szczegóły polityki zatrudniania określone są w Regulaminie Pracy Spółki.

Małkowski-Martech S.A. w toku działalności wypracowała zasady, które pomagają przeciwdziałać dyskryminacji i sprzyjają zwiększaniu różnorodności, zapewniając jednocześnie równe szanse rozwoju zawodowego wszystkim członkom zespołu. Ta polityka przekłada się na rozwój firmy i efektywność wszystkich pracowników.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji